Tel.: +420 386 466 614
obecroudne@roudne.cz

Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné
LogoObce.png

Místní spolky a organizace


Myslivecký spolek Malše,z.s.

Myslivecký spolek Malše má funkční webové stránky: http://www.ms-malse.cz

MYSLIVECKÝ SPOLEK MALŠE v Roudném obhospodařuje revír o výměře 1 430 ha, který se nachází po obou stranách řeky Malše v katastru obcí Roudné, Vidov, Plav a Doudleby. Honitbu má pronajatou od Honebního společenství Doudleby. Revír je smíšeného charakteru, les tvoří přibližně 1/3 výměry, zbytek tvoří intenzivně obdělávaná zemědělská půda a ostatní plochy. Zemědělství je zaměřeno na produkci zeleniny (zelí) a obilnářství, v poslední době se rozšiřují osevní plochy s kukuřicí a řepkou.

Podobně jako jinde i v našem revíru došlo v posledních třiceti letech k rapidnímu úbytku drobné zvěře. Zajíci se vyskytují většinou na okrajích lesních porostů a jejich počet se pohybuje na úrovni minimálního počtu stanoveného na úživnost honitby.
Myslivecký spolek má uznanou bažantnici. Do revíru pravidelně vypouští nejen bažanty odchované ve vlastní odchovně, ale každoročně převádí do přírody i 20 – 30 kusů bažantů, odchovaných pomocí domácí kvočny. Pomocí „této technologie“ a díky zvýšenému odlovu predátorů(především lišek) se daří udržet bažantí populaci na přijatelných stavech. Koroptev a divokého králíka - zvěř, kterou tento revír v minulosti oplýval, můžeme spatřit pouze sporadicky.
Veškeré snahy o umělé zazvěření se ukázaly jako neúčinné. Největší pohromou pro drobnou zvěř byly ničivé záplavy v roce 2002, které zdecimovaly populaci těchto druhů zvěře téměř na nulu.
Naproti tomu stavy spárkaté zvěře se drží dlouhodobě na přibližně stejné úrovni. Srnčí zvěř je v optimálním počtu vzhledem k úživnosti revíru. Mnoho srnčí zvěře je však usmrceno při střetu s motorovými vozidly. Důsledným odlovem nežádoucích jedinců zvyšujeme biologickou kvalitu této zvěře a dosahujeme tak dobrých trofejí. V posledních dvaceti letech, podobně jako v celé ČR, výrazně stoupl počet černé zvěře – snižování jejího početního stavu je trvalým úkolem všech členů spolku.
Při zvyšujícím se počtu kusů této zvěře, by škody na zemědělských plodinách byly neúnosné.
Velmi zajímavým doplňkem spárkaté zvěře je zvěř daňčí, která se do našeho a okolních revírů dostala přes poškozený oborní plot z nedaleké malé obory. O tom, že se jí v našem revíru daří,
svědčí četná setkání s touto zvěří. Dančí zvěř, podobně jako černá zvěř, není v našem revíru „normovaná“, takže ji lze lovit pouze v omezené míře na výjimku podle zákona.
Myslivecký spolek má 22 členů a 2 stálé hosty, přičemž více jak polovina členů jsou obyvatelé obcí, na jejichž katastru se revír nachází. Aktivita členů našeho mysliveckého spolku se neomezuje pouze na výkon práva myslivosti, ale zahrnuje celou škálu činností, od zimního přikrmování až po pořádání společenských a kulturních akcí.

Pro svoji společenskou činnost máme k dispozici v areálu bažantnice útulnou klubovnu, kde se konají všechny naše schůze, poslední leče a další slavnostní akce. V roce 2011 vybudovali členové MS v bažantnici kapličku na počest sv. Huberta, patrona všech myslivců. Jejím vysvěcením jsme navázali na starobylou tradici a přihlásili se k odkazu našich předků. Areál bažantnice každoročně využívají mladí hasiči z Roudného k letnímu soustředění a moc si pochvalují jeho okolí a vybavení, které jim umožňuje aktivně prožít 5 dní v přírodě.
Každoroční tradicí se stal myslivecký ples, který členové mysliveckého spolku pořádají v Kulturním domě v Roudném. Jeho společenská úroveň, bohatá tombola a uvolněná atmosféra, která je pro myslivce neodmyslitelná, ho řadí vždy k těm v sezóně nejvíce navštěvovaným.

Kromě výše uvedených aktivit je samozřejmostí, že členové MS pomáhají také obecním úřadům na zvelebování obcí nebo péčí o zeleň v přírodě. Stejně úspěšná je také spolupráce s největším
zemědělským subjektem v honitbě, se Zemědělským podnikem Roudné. Myslivci pomáhají zemědělcům brigádnicky při sezónních pracích a na oplátku výhodně získávají krmivo pro zimní přikrmování zvěře.

Jak je z tohoto stručného přehledu patrné, činnost myslivců je velmi pestrá a mnohdy je značně odlišná od představ mnohých našich spoluobčanů. Našim cílem je podílet se i nadále ve spolupráci se všemi subjekty na zlepšování životního prostředí a to nejen pro lovnou
zvěř, ale i pro veškeré ptactvo a drobné živočichy.

Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice, telefon: 386 466 614, telefon/fax: 386 466 861, e-mail: obecroudne@roudne.cz | 2014 © www.roudne.cz